Blog | Respect QLD
การเจรจาเพื่อการจองตัว (บุ๊คกิ้ง) – Negotiating the booking

การเจรจาเพื่อการจองตัว (บุ๊คกิ้ง) – Negotiating the booking

บริการที่เราให้แก่ลูกค้าเป็นเรื่องที่ต้องเจรจากลับไปกลับมาหลายครั้งตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการติดต่อระหว่างกัน
และดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงวาระที่เราเดินออกจากประตู

read more
Male sex workers

Male sex workers

Respect Inc’s guide for navigating where to work, laws and police, friendly services, and links for male sex workers.

read more
PEP 또는 노출 후 예방요법

PEP 또는 노출 후 예방요법

PEP는 지난 72시간 이내에 안전하지 않은 성관계, 찢어지거나 빠진 콘돔, 바늘에 찔린 부상 또는 마약주입시 장비 공유를 통해 HIV에 노출 된 것이 우려되는 경우 누구나 복용 할 수 있는 항 HIV 약물 절차입니다.

read more
여성 고객

여성 고객

다음은 여성 고객에 대한 성병을 확인하는 방법에 대한 몇 가지 팁들입니다.

read more
Share This