Asian Focus | Respect QLD

อย่าลืมบันทึกวันนี้ไว้น่ะ

3 มีนาคม 2020 นี้วันงานบริการทางเพศของทั่วโลก  ยินดีต้อนรับทุกคนที่สนใจร่วมชุมนุมกัน งานเริ่มระหว่างเวลาเที่ยง - 12น.ณ สถานที่สาธารณะเซ๊าท์พอร์ต Southport   4 มีนาคม 2020 รีสเปค มีงานการแสดงประชุมเชิงปฏิบัติการ เวิร์คช้อป - และการอภิปราย แสดงความคิดเห็นต่างๆ,...

read more
Hướng Dẫn cho Người Buôn Hương Đổi Phái Tính Từ Nam sang Nữ, trước khi giải phẩu – Tips for male to female trans* workers, pre op

Hướng Dẫn cho Người Buôn Hương Đổi Phái Tính Từ Nam sang Nữ, trước khi giải phẩu – Tips for male to female trans* workers, pre op

Hướng Dẫn cho Người Buôn Hương Đổi Phái Tính Từ Nam sang Nữ, Trước khi giải phẩu Tips for male to female trans* workers, pre-op  Đối với một người buôn hương nam đóng vai nữ trước khi giải phẩu, xin tham khảo những hướng dẫn cho người nam làm nghề buông hương.  Nếu...

read more
근로자 워크샵

근로자 워크샵

성노동자들을 위한 Respect Inc 워크샵에 여러분을 환영합니다. 본 워크샵의 목적은 성노동자들에게
정보와 교육을 제공하는 것입니다. 여러분은 워크샵의 모든 프로그램에 참석할 수도 있고, 혹은
필요하고 관련된 섹션만 선택할 수도 있습니다. 저희는 여러분의 직무분야의 전문가들은 아니지만, 본
워크샵을 통해 성서비스 제공에 대한 유용한 아이디어와 테크닉을 전달해드릴 수 있기를 바랍니다.

read more
Hướng dẫn cho nam buôn hương – Tips for male workers

Hướng dẫn cho nam buôn hương – Tips for male workers

 Giữ dương vật và hậu môn luôn được sạch sẻ và tránh dùng dầu thơm lên chỗ nầy.  Hãy xem xét dương vật, hậu môn và dái hay hòn dái của minh đều đặn và những vùng phụ cận xem có màu đỏ, rách, mụn hay mụn rộp thâm. Chúng ta sẽ dễ nhận ra khi nào có sự biến đổi một khi...

read more
Hướng Dẫn cho Nữ Buôn Hương – Tips for female workers

Hướng Dẫn cho Nữ Buôn Hương – Tips for female workers

Miếng xốp (Sponges) và hành nghề khi có đường kinh – Sponges and working with period  Miếng xốp là một cách hữu hiệu để hành nghề khi người bạn có đường kinh vì chúng sẽ hút đi một số lượng đường kinh để cho khách không biết đó là kinh .  Đối với khách mang áo mưa...

read more
Khám Nghiệm Thân Chủ – Checking a Client

Khám Nghiệm Thân Chủ – Checking a Client

Mở Mắt ra, Chong Đèn Lên! Mỗi người của chúng ta có cách dò xét thân chủ của mình khác nhau, Người thì khám lúc đấm bóp cho họ, có người thì khi cho họ vào phòng tắm váo lúc bắt đầu làm cuộc hẹn, người khác thì chỉ tuột quần họ xuống rồi khám thẳng thừng. Nhiều bệnh...

read more
건강한 신체는 우리가 가진 최고의 사업 자산입니다! – A healthy body can be our best business asset!

건강한 신체는 우리가 가진 최고의 사업 자산입니다! – A healthy body can be our best business asset!

성노동자로서 우리는 즐거운 서비스를 제공합니다. 우리가 고객들을 성적으로 자극시키고 흥분시키면,
고객들은 더 빨리 사정하게 되고 그 결과로 우리 몸이 덜 상하게 됩니다. 고객들에게 더욱 안전한
성관계 전략을 사용하면서 성관계를 즐길 수 있는 법을 보여줌으로써, 우리는 지역사회에 안전한
성관계를 알리는 교육자가 될 수 있습니다.

read more
การเจรจาเพื่อการจองตัว (บุ๊คกิ้ง) – Negotiating the booking

การเจรจาเพื่อการจองตัว (บุ๊คกิ้ง) – Negotiating the booking

บริการที่เราให้แก่ลูกค้าเป็ นเรื่องที่ต้องเจรจากลับไปกลับมาหลายครั ้งตั ้งแต่จุดเริ่มต้นของการติดต่อระหว่างกัน
และด าเนินต่อไปจนกระทั่งถึงวาระที่เราเดินออกจากประตู

read more
Share This