การเจรจาเพื่อการจองตัว (บุ๊คกิ้ง) – Negotiating the booking | Respect QLD

บริการที่เราให้แก่ลูกค้าเป็นเรื่องที่ต้องเจรจากลับไปกลับมาหลายครั้งตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการติดต่อระหว่างกัน
และดำเนินต่อไปจนกระทั่งถึงวาระที่เราเดินออกจากประตู

เมื่อเราเจรจากับลูกค้าเป็ นครั ้งแรก ทั ้งเราและลูกค้าต่างฝ่ ายต่างต่อรองกันจนกว่าจะตกลงกันได้โดยทั ้งสองฝ่ ายต่างเสนอเงื่อนไขของตน
โดยปกติ ถ้าการเจรจาและการวางขอบเขตของเราเป็ นไปอย่างได้ผลมากเท่าไร การจองตัว (บุ๊คกิ ้ง)

ก็จะยิ่งง่ายมากขึ ้นเท่านั ้นเพราะเงื่อนไขพื ้นฐานได้ตกลงกันเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
เราอาจเจรจาและวางขอบเขตเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่น เวลาที่เราจะว่าง ราคา บริการอะไรบ้างที่เราให้หรือไม่ให้
และลูกค้าต้องการอะไรเป็ นพิเศษนอกเหนือจากบริการที่เราให้ เรามีสิทธิที่จะคิดค่าบริการพิเศษซึ่งไม่รวมอยู่ในบริการ “มาตรฐาน” ของเรา
เป็ นความคิดที่ดีที่ควรเจรจาความต้องการพิเศษก่อนการจองตัว ทั ้งนี ้เพื่อช่วยก าหนดความต้องการและขอบเขตของบริการให้เป็ นที่แน่นอน
ถ้าลูกค้าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาต้องการรวมอยู่ในราคานี ้แล้ว

เขาอาจเกิดโทสะถ้าเราห้ามไม่ให้เขาท าสิ่งบางอย่างขณะที่เหตุการณ์ก าลังเข้าด้วยเข้าเข็ม และอีกอย่างหนึ่ง
โดยการรับเงินก่อนที่เราจะให้บริการ เราจะสามารถตั ้งเวลาได้ว่าการจองตัวเริ่มเมื่อไรและจะเสร็จเมื่อไร
เรื่องนี ้จะท าให้เราสามารถปฏิบัติตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการโดยไม่ต้องกังวล
โดยการจัดวางขอบแขตเกี่ยวกับอารมณ์ การเงิน จิตใจและร่างกายไว้เรียบร้อยก่อนเริ่มงาน เราก็จะสามารถให้บริการที่เราต้องการให้
ด้วยเงื่อนไขและราคาที่เราต้องการ เป็ นเรื่องที่ขึ ้นอยู่กับเราแต่ละคนที่จะปกป้ องตัวของเราเองและให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราต้องการจากลูกค้า
เพราะฉนั ้นจึงเป็ นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องตระหนักในขอบเขตของเราและวิธีการที่เราจะเจรจาต่อรอง
เพื่อให้ขอบเขตทั ้งหมดเป็ นไปอย่างมั่นคง
การเจรจาจะด าเนินต่อไประหว่างการจองตัว และอาจรวมถึงเรื่องต่างๆ เช่นเรื่องการรับเงินจากมือลูกค้า การจัดให้เขาอาบน ้าฝักบัว
ห้ามไม่ให้เขาใช้มือลวนลาม หรือใช้ก าลังรุนแรง และเรื่องอื่นๆ ที่ติดตามมาเป็ นขบวน บางครั ้งเหตุการณ์อาจจะคับขัน แต่โดยอาศัยความมั่นใจ
ความมีสติในการควบคุมสถานการณ์ ความสามารถในการเจรจาต่อรองกันใหม่ และการน าลูกค้าไปในแนวทางที่ถูกต้อง
ก็เป็ นที่แน่ใจได้ว่าคุณจะได้รับความปลอดภัย เรื่องนี ้จะง่ายขึ ้นด้วยการฝึ กหัด และคุณจะมีความมั่นใจมากขึ ้นเมื่อมีประสบการณ์มากขึ ้น
โปรดอย่าท้อถอยถ้าเหตุการณ์ไม่เป็ นตามที่คุณต้องการให้เป็ น
การที่จะบอกลูกค้าไม่ให้ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่หาทางเลือกอื่นให้เขา มักจะไม่ส าเร็จ ลองพูดว่า “ฮันนี่ย์ แทนที่จะเล่นคลึงนมฉัน
ฉันชอบให้คุณลูบก้นฉันมากกว่า” เหมือนกับการห้ามเด็กเล็กไม่ให้เล่นอะไรบางอย่าง โดยไม่หาของอื่นให้เขาเล่นแทน
ถ้าคุณต้องเจรจาสถานการณ์ที่ยากล าบาก โปรดนึกถึงกฎทองของการน าลูกค้าไปในแนวทางที่ถูกต้อง
พยายามใช้ความมีเสน่ห์ในขณะเดียวกับที่ยังคงรักษาความแข็งแกร่งไว้ พยายามหาทางเลือกอื่นให้เขา และท าให้เขาคลายคิดสิ่งที่เขาอยากท า

Share This