Archives | Respect QLD
근로자 워크샵

근로자 워크샵

성노동자들을 위한 Respect Inc 워크샵에 여러분을 환영합니다. 본 워크샵의 목적은 성노동자들에게
정보와 교육을 제공하는 것입니다. 여러분은 워크샵의 모든 프로그램에 참석할 수도 있고, 혹은
필요하고 관련된 섹션만 선택할 수도 있습니다. 저희는 여러분의 직무분야의 전문가들은 아니지만, 본
워크샵을 통해 성서비스 제공에 대한 유용한 아이디어와 테크닉을 전달해드릴 수 있기를 바랍니다.

Hướng dẫn cho nam buôn hương – Tips for male workers

Hướng dẫn cho nam buôn hương – Tips for male workers

 Giữ dương vật và hậu môn luôn được sạch sẻ và tránh dùng dầu thơm lên chỗ nầy.  Hãy xem xét dương vật, hậu môn và dái hay hòn dái của minh đều đặn và những vùng phụ cận xem có màu đỏ, rách, mụn hay mụn rộp thâm. Chúng ta sẽ dễ nhận ra khi nào có sự biến đổi một khi...