ยินดีต้อนรับ | Respect QLD
การเจรจาเพื่อการจองตัว (บุ๊คกิ้ง) – Negotiating the booking

การเจรจาเพื่อการจองตัว (บุ๊คกิ้ง) – Negotiating the booking

บริการที่เราให้แก่ลูกค้าเป็ นเรื่องที่ต้องเจรจากลับไปกลับมาหลายครั ้งตั ้งแต่จุดเริ่มต้นของการติดต่อระหว่างกัน
และด าเนินต่อไปจนกระทั่งถึงวาระที่เราเดินออกจากประตู