Lời chào hỏi | Respect QLD

Nhập Đề – Introduction

Kính chào bạn làm nghề buôn hương bán phấn đến tham dự buổi sinh hoạt huấn luyện Respect Inc (Hội Tôn Trọng). Mục đích của buồi sinh hoạt nầy là cung cấp thông tin và giáo huấn cho các người buôn hương. Bạn có thể chọn lựa học suốt cả chương trình hay chỉ chọn những phần có liên quan đến nhu cầu của bạn mà thôi. Chúng tôi không phải là chuyên gia trong nghề của bạn nhưng hy vọng rằ.

Respect Inc Asian Focus Peer and other information and resources

Share This